Přejít na hlavní obsah Přejít do hlavního menu Přejít na vyhledávání

Prohlášení o autorských právech
© Copyright 2010, Oriflame Cosmetics S.A.. Všechna práva vyhrazena.

Ochranná známka
Oriflame a Oriflame logotyp (viz níže) je registrovaná ochranná známka Oriflame Cosmetics.

Obecné prohlášení

Tuto stránku poskytuje Oriflame jako službu, která podléhá níže uvedeným všeobecným podmínkám. Tím, že tuto stránku používáte, potvrzujete, že jste tyto všeobecné podmínky přijal a že jim rozumíte. Pokud s nimi nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tuto stránku.

Oriflame je ochrannou známkou Oriflame Cosmetics S.A.. Tuto známku nelze kopírovat ani používat bez našeho výslovného písemného souhlasu. Ostatní značky a známky na této internetové stránce jsou majetkem Oriflame Cosmetics S.A. či jiných vlastníků a jejich užívání může být podmíněno udělením souhlasu.

Můžete si stáhnout jednu kopii stránek či jiných materiálů na této internetové stránce na jeden počítač výhradně pro své osobní, nekomerční, interní použití za předpokladu, že tyto položky nebudete nijak měnit, začleňovat je do jiného díla nebo měnit či odstraňovat jakékoli prohlášení o autorských právech nebo popisek s vlastnickými právy. Toto je propůjčení licence a nezakládá jakýkoli převod vlastnictví. Tato licence je nepřenosná a my ji můžeme na základě našeho vlastního výhradního uvážení kdykoli ukončit či zrušit. Vyhrazujeme si právo omezit framing (vkládání obsahu jedné stránky do „rámu“ na jiné webové stránce) této stránky a vy souhlasíte, že na základě přijetí písemné žádosti od Oriflame okamžitě ukončíte a přerušíte framing této stránky nebo jakékoli její části.

Oriflame nemá žádnou kontrolu nad informacemi, podstránkami, dalšími materiály a softwarem na stránkách, na nichž je odkaz na tuto stránku nebo na něž vede odkaz z této stránky. Odkaz na tuto stránku nebo z této stránky na jinou neznamená, že stránku, na niž nebo z níž takový odkaz vede, schvalujeme nebo podporujeme nebo že se jakkoli vyjadřujeme k přesnosti, kvalitě, bezpečnosti nebo vhodnosti jakýchkoli informací, podstránek, materiálů či softwaru na nich. Oriflame v žádném případě neponese zodpovědnost za vaše využití stránky, z níž nebo na niž vede odkaz. Vyhrazujeme si plné právo omezit odkazy na tuto stránku do maximálné možné zákonné míry a vy souhlasíte, že na základě přijetí písemné žádosti od Oriflame okamžitě odstraníte jakýkoli odkaz na tuto stránku.

Informace, podstránky a další materiály uvedené na této stránce nebo které lze z této stránky stáhnout jsou poskytovány formou „as is“ a bez jakýchkoli záruk. Oriflame nezaručuje přesnost, adekvátnost ani úplnost takových informací, podstránek či materiálů a výslovně se zříká odpovědnosti za chyby či opomenutí v nich. Tuto stránku používáte na své vlastní riziko a je vaší zodpovědností přijmout preventivní opatření, která vám zajistí, že podstránky a další materiály neobsahují žádné viry, červy, trojské koně, logické bomby či další prvky destruktivní povahy. Tato stránka nemusí být kompatibilní s internetovým prohlížečem či jiným softwarem, který používáte. Neposkytujeme žádnou záruku, že tato stránka bude dostupná soustavně a neustále, mohou se vyskytnout období přerušeného, omezeného či narušeného provozu a její poskytování může být kdykoli přerušeno.

Tato stránka může obsahovat zastaralé či nepřesné informace, informace na ní zveřejněné se mohou měnit či aktualizovat bez předchozího upozornění. Oriflame se nijak nezavazuje jakékoli takové informace aktualizovat či opravovat a výslovně se zříká jakékoli takové povinnosti. Oriflame nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakoukoli ztrátu či škodu plynoucí z neúmyslných chyb či opomenutí, která se na této internetové stránce objeví, a jakýkoli návštěvník, který informace na této internetové stránce využívá, tak činí na své vlastní riziko.

ORIFLAME VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO STRÁNCE, AŤ UŽ JSOU VÝSLOVNÉ ČI NAZNAČENÉ, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, IMPLICITNÍCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. ORIFLAME V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE ZODPOVĚDNÝ ZA JAKOUKOLI VAŠI ŠKODU VČETNĚ JAKÝCHKOLI PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, SPECIÁLNÍCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKOD, KTERÉ VZNIKNOU NA ZÁKLADĚ ČI VE SPOJITOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM TÉTO STRÁNKY ČI JAKÉKOLI STRÁNKY, NA NIŽ ČI Z NÍŽ VEDE ODKAZ, DOKONCE I KDYBY BYL ORIFLAME NA MOŽNOST TAKOVÉTO ŠKODY UPOZORNĚN. PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY MOHOU NĚKTERÉ Z VÝŠE UVEDENÝCH EXKLUZÍ NEPŘIPOUŠTĚT, JE TUDÍŽ MOŽNÉ, ŽE SE NA VÁS ČÁST TOHOTO ODSTAVCE NEBO TENTO ODSTAVEC CELÝ NEVZTAHUJE.

Jakákoli práva, která zde nebyla výslovně udělena, jsou vyhrazená.

Určitá prohlášení obsažená na této internetové stránce včetně, avšak ne výlučně, těch, která se týkají: (i) uvedení nových výrobků; (ii) našich budoucích finančních výsledků; (iii) dopadu, který mají na prodej politické a/nebo ekonomické podmínky, nepříznivé fluktuace měny a aktivity konkurence; (iv) restrukturalizačních aktivit, restrukturalizačních nákladů, načasovaní takových plateb a ročních úspor a dalších výhod takových aktivit; (v) příjmů z provozu, disponibilní hotovosti a dostupnosti půjček v rámci našich úvěrových služeb a dostatečnosti těchto prostředků k uspokojení našich finančních požadavků; (vi) využití fondů včetně využití na investiční náklady (a naše odhady výše takových nákladů) a náklady na restrukturalizaci (a naše odhady výše takových nákladů); (vii) dostupnosti surovin a výrobků, včetně prohlášení, že naše vybavení a dohody se smluvními dodavateli představují dostatečnou kapacitu pro naplnění našich stávajících i očekávaných požadavků na výrobu; a (viii) záležitostí týkajících se nástrojů citlivých na riziko trhu; obsahují výhledová prohlášení ohledně provozu, ekonomických výsledků a finančního stavu Oriflame a jeho plánů a očekávání.

Spolu s výše uvedeným mezi výhledová prohlášení patří také prohlášení obsahující slova jako „věří“, „očekává“, „odhaduje“, „předpokládá“, „předpověď“, „možná“, „bude“, „mělo by“, „snaží se“, „chystá“, „plánuje“, „očekává“ či „zamýšlí“ a podobné výrazy. Výhledová prohlášení krom jiného odrážejí plány a cíle managementu ohledně budoucího provozu, současné názory na budoucí události a budoucí ekonomické výsledky a předběžné vize různých finančních situací. Na tato výhledová prohlášení působí známá a neznámá rizika, nejistoty a další faktory, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou od výsledků naznačovaných podobnými výhledovými prohlášeními výrazně lišit. Mezi faktory, které mohou toto výrazné odlišení skutečných výsledků způsobit, mezi jinými patří (a) změny v ekonomických podmínkách a podmínkách trhu; (b) obtíže či zdržení při vývoji a zavádění nových výrobků či to, že zákazníci nově nabízené výrobky nepřijmou; (c) změny v zákaznických preferencích, kam spadá snížení poptávky zákazníků po naší kosmetice a dalších aktuálních výrobcích; (d) změny a důsledky politických a/nebo ekonomických podmínek včetně inflace a situace v peněžní oblasti, a tržních, fiskálních a daňových nařízení na mezinárodních trzích; (e) aktivity konkurence včetně obchodních kombinací, nabídek nových výrobků, propagačních výdajů a marketingových a propagačních úspěchů včetně navýšení podílu na trhu; (f) neočekávané náklady nebo potíže či zpoždění v dokončení projektů spojených s naším strategickým plánem; (g) potíže, zpoždění či neočekávané náklady nebo nižší než očekávané úspory či výhody plynoucí z našich restrukturalizačních aktivit; (h) nižší finanční přínosy z provozu, než bylo očekáváno, nebo nedostupnost fondů v rámci našich úvěrových služeb; (i) vyšší provozní náklady, náklady provozního kapitálu, investiční výdaje, náklady na restrukturalizaci nebo platby dluhové služby než bylo očekáváno; (j) potíže nebo zpoždění v dodávce surovin pro výrobky; a (k) změny úrokových sazeb nebo směnných kurzů, které ovlivní nás a naše finanční nástroje citlivé na pohyby trhu.