PODMÍNKY OBCHODNÍHO ÚVĚRU

Pokud má registrovaný člen zájem o nastavení kreditu, je potřeba, aby nejprve řádně vyplnil Žádost o kredit (obchodní úvěr) podpořenou doložením potřebných dokumentů, kterou následně zašle na emailovou adresu Oriflame info@oriflame.cz

 

Výše obchodního úvěru

Členové starší 18ti let

Novým členům, kteří jsou zletilí, Oriflame poskytuje celkový úvěr ve výši až 7 400 Kč na neomezené množství faktur. Oriflame si za uvednou službu účtuje poplatek za fakturu ve výši 25 Kč za každou vystavenou fakturu, při které byl použit způsob úhrady na úvěr.

Pokud člen uhradí 3 po sobě vystavené faktury ve splatnosti, celkový úvěr se automaticky zvyšuje na 14000Kč. Pokud člen uhradí od data své registrace v Oriflame 12 po sobě jdoucích faktur a to řádně ve splatnosti, může si písemně podat žádost na adresu Hlavní kanceláře o zvýšení úvěru až do výše 20 000 Kč. Garance sponzora v těchto případech není nutná. Postačí jednoduchá žádost, která musí obsahovat registrační číslo žádajícho člena, jméno, adresu, datum a podpis žadatele.

 

Mladiství

Novým členům, kteří jsou nezletilí, Oriflame poskytuje celkový úvěr ve výši až 3 700 Kč na neomezené množství faktur. Oriflame si za uvednou službu účtuje poplatek za fakturu ve výši 25 Kč za každou vystavenou fakturu, při které byl použit způsob úhrady na úvěr.

 

Občané EU žijící dlouhodobě v ČR

Tito členové mají nárok na úvěr 7 400 Kč, kterým mohou také financovat neomezené množství faktur. Oriflame si za uvednou službu účtuje poplatek za fakturu ve výši 25 Kč za každou vystavenou fakturu, při které byl použit způsob úhrady na úvěr.

Občané z EU musí pro získání úvěru doložit dvěma doklady, že se v ČR zdržují dlouhodobě např. předložením kartičky pojištěnce a pracovní smlouvou, živnostenským listem, nájemní smlouvou atp.


Postup v případě evidence pohledávek po splatnosti

Připomenutí splatnosti faktury SMS a e-mailem
Firma zasílá SMS zprávu a e-mail s připomínkou členům poslední den splatnosti jejich faktury, pokud úhrada nepřišla na firemní bankovní účet.

1. upomínka
je zasílána členům, do maximálně 10 dnů po datu splatnosti neuhrazené faktury a zároveň je předepsána smluvní pokuta 250 Kč

2. upomínka
Pokud faktura není i nadále uhrazena, 31 dnů od splatnosti je vystavena 2. upomínka, která je zaslána doporučeně. Smluvní pokuta se zvyšuje o 450 Kč na 700 Kč a vypočtou se úroky z prodlení. Pokud člen  splatil svůj dluh až po 2. upomínce,  je mu pro následující 3 objednávky znemožneno objednávat na úvěr a faktura musí být uhrazena v hotovosti.

Vymáhání specializovanou agenturou
Jestliže není dluh uhrazen ani po 2. upomínce, vymáhání je předáno firmě specializující se na vymáhání pohledávek.

Soudní řízení
Pokud není faktura stále uhrazena, postupuje se pohledávka soudu. Po předložení důkazu soudu (registrační smlouva, žádost o kredit, faktura, dodací list, plná moc) je rozhodnutím soudu většinou vystaven platební příkaz na úhradu dluhu a příslušenství dluhu, tedy smluvní pokuty, úroků z prodlení a odměny právníka. Příslušenství dluhu obvykle představuje částku zhruba 1 400 – 3 000 Kč.

Exekuce
Exekuční řízení je posledním krokem při vymáhání dlužné částky. Výše příslušenství se běžně zvyšuje až na 10 000 Kč.