Společnost Oriflame Czech republic (dále jen „my“ nebo „nás“) se zavazuje chránit a respektovat vaše soukromí.

Toto oznámení o ochraně soukromí (společně s naší licenční dohodou s koncovým uživatelem podle určení na www.oriflame.cz (EULA) a veškeré další podmínky použití zahrnuté do smlouvy EULA odkazem spolu s našimi podmínkami použití se vztahují na vaše používání: 

 •  Mobilního aplikačního softwaru SKINEXPERT APP dostupného prostřednictvím obchodu iTunes nebo obchodu Google Play (dále jen Stránky aplikace), jakmile si stáhnete nebo přenesete kopii aplikace na svůj mobilní telefon nebo přenosné zařízení (dále jen Zařízení).
 • Veškerých služeb dostupných prostřednictvím aplikace (dále jen Služby), které jsou k dispozici na webových stránkách aplikace nebo na jiných našich webových stránkách (dále jen Stránky služeb), pokud smlouva EULA nestanoví, že pro určitou službu platí zvláštní zásady ochrany soukromí, přičemž v takovém případě platí pouze tyto zvláštní zásady ochrany soukromí.

Tyto zásady stanoví základ, na kterém budou zpracovávány veškeré osobní údaje, které od vás shromažďujeme nebo které nám poskytujete. Pročtěte si prosím pozorně následující informace, abyste pochopili naše stanoviska a postupy týkající se vašich osobních údajů a způsobu, jakým s nimi budeme nakládat.

Pro účely ochrany údajů je správcem údajů společnost Oriflame Czech republic se sídlem V Olšinách 82/16, Praha 10, 10 000 a člen Oriflame, který vám poskytl konzultaci péče o pleť (dále jen „my“).

 

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě níže uvedených informací.

1.  Informace, které od vás můžeme shromažďovat

Můžeme o vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

 1. Informace, které nám poskytnete. Jedná se o informace, které nám o sobě dáváte vyplněním formulářů na stránkách aplikace a stránkách služeb (dále společně Naše stránky) nebo korespondencí s námi (například prostřednictvím e-mailu nebo chatu). Obsahují informace, které poskytujete při registraci k používání stránek aplikace, stahování nebo zaregistrování aplikace, přihlášení k některým z našich služeb, vyhledávání aplikace nebo služby, provádění nákupu v aplikaci, sdílení údajů prostřednictvím funkcí sociálních médií v aplikaci a při hlášení problému s aplikací, našimi službami nebo s jakýmikoli našimi stránkami. Pokud nás budete kontaktovat, budeme o této korespondenci vést záznam. Informace, které nám poskytnete, mohou zahrnovat:
  • Vaše jméno
  • Číslo mobilního telefonu
  • E-mailovou adresu
  • Adresu bydliště
  • Datum narození
  • Vaše pohlaví
  • Datum konzultace
  • Vaši fotografiiVaše problémy s pletí (na základě vyhodnocovací logiky v aplikaci) včetně;
   i. Vrásek
   ii. Pevnosti
   iii. Tmavých skvrn
   iv. Ochablosti
   v. Typu/etnicity vaší pleti
  • Váš věk
  •   Vypočtený věk vaší pleti (na základě vyhodnocení aplikace)

   

  Pokud v některých případech tyto informace neposkytnete, nebudeme vám schopni poskytnout službu, kterou požadujete.

  1.2 Informace, které o vás shromažďujeme. Uchováváme výsledky a historii vaší konzultace/konzultací péče o pleť.
  1.3 Informace, které získáváme z jiných zdrojů. Informace o vás můžeme získat, když používáte některé jiné webové stránky, které provozujeme, nebo jiné služby, které poskytujeme. Rovněž úzce spolupracujeme s třetími stranami (včetně například obchodních partnerů, subdodavatelů v oblasti technických, platebních a doručovacích služeb, reklamních sítí, poskytovatelů analytických služeb, poskytovatelů vyhledávání informací a agentur pro poskytování úvěrových informací) a můžeme od nich získat informace o vás. Informace o vás můžeme také získat od ostatních členů sítě Oriflame.

  2. Využití informací

  Informace, které o vás vedeme, používáme následujícím způsobem:K plnění našich závazků vyplývajících ze smluv uzavřených mezi vámi a námi a k poskytování informací, výrobků a služeb, které od nás požadujete, včetně řešení sporů, vybírání poplatků a odstraňování problémů;

  • K plnění našich závazků vyplývajících ze smluv uzavřených mezi vámi a námi a k poskytování informací, výrobků a služeb, které od nás požadujete, včetně řešení sporů, vybírání poplatků a odstraňování problémů;
  • K poskytování vašich práv, výhod a nároků a plnění dalších podmínek platných v rámci jakéhokoli smluvního vztahu mezi vámi a námi;
  • K dodržování dalších předpisů vztahujících se na naši spolupráci s vámi, například daňových zákonů, zákonů o sociálním zabezpečení, statistických povinností atd.;
  • Abychom vám mohli poskytnout informace o zboží nebo službách, o kterých se domníváme, že vás mohou zajímat. Kontaktovat vás budeme pouze elektronicky (e-mailem nebo SMS), a to s informacemi o zboží a službách podobných těm, které byly předmětem našeho předchozího prodeje nebo jednání o prodeji. Další informace naleznete v článku 6 níže;
  • Abychom vás upozornili na změny našich služeb;
  • K zajištění, aby obsah našich stránek a aplikace byl pro vás a váš počítač prezentován co nejefektivněji;
  • K zajištění účinného řízení sítě členů Oriflame námi, ale také dalšími členy z naší sítě;
  • Ke spravování našich stránek nebo aplikace a pro interní operace, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistických účelů a průzkumu;
  • Ke zlepšení našich stránek nebo aplikace, abychom zajistili, že obsah bude prezentován co nejefektivněji pro vás a váš počítač nebo mobilní zařízení;
  • Abychom vám umožnili podílet se na interaktivních funkcích naší služby, pokud se tak rozhodnete;
  • Abychom naše stránky nebo aplikaci udržovali bezpečné a spolehlivé;
  • K měření nebo pochopení účinnosti reklam, které prezentujeme vám a dalším osobám, a abychom vám mohli poskytovat relevantní reklamy, což zahrnuje provedení studie spokojenosti spotřebitelů a podobných studií; a
  • K reagování na žádosti a právní požadavky regulačních a jiných orgánů.

   3.   Zpřístupnění vašich informací

   3.1 Vaše data jsou sdílena s nezávislým členem Oriflame, který provedl analýzu vaší pleti pomocí svého mobilního zařízení nebo počítače.
   3.2 Vaše osobní údaje neprodáváme, nepronajímáme ani s nimi neobchodujeme.
   3.3 Můžeme poskytnout přístup k vašim osobním údajům a umožnit jejich zpracování společnostem, které jsou členy naší skupiny (mateřské holdingové společnosti a jejím dceřiným společnostem), aby nám poskytovaly podporu při provádění činností uvedených výše v článku 2 (Využití informací).
   3.4 Můžeme poskytnout přístup k vašim informacím a umožnit jejich zpracování v rámci přísně vymezeného rozsahu a účelu vybraným třetím stranám, jako jsou:

  • Naši obchodní partneři: dodavatelé a subdodavatelé pro plnění jakékoli smlouvy, kterou s nimi uzavřeme. Patří sem mimo jiné: dopravci, agentury pro inkasování úvěrů, banky, poskytovatelé faktoringových služeb, poskytovatelé logistických služeb (např. vyskladnění a balení), poskytovatelé služeb zákaznické podpory atd.

  • Další členové naší sítě (k zajištění účinného řízení sítě našich členů). Pokud nechcete, abychom vaše osobní údaje předávali ostatním členům Oriflame v síti pro výše uvedený účel, kontaktujte nás prosím na adrese privacy@oriflam.com.

  • Inzerenti a reklamní sítě, které tyto údaje potřebují k výběru a zobrazování relevantních reklam pro vás a další osoby.Tyto souhrnné informace můžeme také použít k tomu, abychom inzerentům pomohli oslovovat ten druh publika, na který se chtějí zaměřit (například na nové společné konzultanty z určité oblasti).

  • Poskytovatelé analýz a vyhledávačů, kteří nám pomáhají při zlepšování a optimalizaci našich stránek.

  • Agentury pro poskytování úvěrových informací za účelem posouzení vaší bonity, pokud je to podmínkou uzavření smlouvy s vámi.

  • Poskytovatelé technických řešení, která nám umožňují zasílat vám zprávy (včetně marketingových zpráv nebo průzkumů spokojenosti zákazníků, pokud jste k zasílání těchto informací dali souhlas), např. poskytovatelé řešení hromadné pošty nebo poskytovatelé řešení hromadných textových zpráv.

   Vaše osobní údaje můžeme také sdělovat třetím stranám:

  • V případě, že budeme prodávat, kupovat nebo jiným způsobem převádět jakýkoli podnik nebo aktiva, kdy v takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit potenciálnímu prodávajícímu, kupujícímu nebo nabyvateli takového podniku nebo aktiv.

  • Pokud naši společnost nebo v podstatě veškerá její aktiva získá třetí strana, kdy v takovém případě jedním z převáděných aktiv budou osobní údaje, které o našich zákaznících vedeme.

  • Pokud jsme povinni sdělit nebo sdílet vaše osobní údaje, abychom vyhověli jakýmkoli zákonným povinnostem nebo abychom prosadili nebo uplatnili naše zásady a/nebo podmínky použití a/nebo jiné platné dohody; nebo k ochraně našich práv, majetku nebo bezpečnosti našich zákazníků apod. Zahrnuje to výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany proti podvodům a snížení úvěrového rizika.


   4.  Jak a kde vaše osobní údaje uchováváme

   Údaje, které o vás shromažďujeme, mohou být předány nebo uloženy na území mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“). Mohou být také zpracovávány pracovníky působícími mimo EHP, kteří pracují pro nás nebo pro některého z našich dodavatelů. Tito pracovníci se mohou mimo jiné zabývat plněním zakázek, zpracováním vašich platebních údajů a poskytováním podpůrných služeb.

   Podnikneme veškeré kroky nezbytné k zajištění bezpečného nakládání s vašimi údaji a souladu s těmito zásadami ochrany soukromí a platnými zákony.

   5.   Povinná péče

   Pokud jsme vám zadali (nebo jste si zvolili) heslo, které vám umožní přístup k určitým částem našich stránek nebo aplikace (váš „Účet“), odpovídáte za zachování důvěrnosti tohoto hesla. Žádáme vás, abyste toto heslo s nikým nesdíleli. Pokud své heslo budete sdílet s někým jiným, budete zodpovědní za veškeré činnosti podniknuté jménem vašeho účtu. Pokud ztratíte kontrolu nad svým heslem, můžete ztratit podstatnou kontrolu nad svými osobními údaji a můžete být vystaveni právně závazným úkonům podniknutým vaším jménem. Pokud je tedy vaše heslo z jakéhokoli důvodu vyzrazeno, měli byste nás okamžitě upozornit pomocí údajů uvedených v článku 11 a své heslo změnit. Poskytnutí vašeho hesla po vás nebudeme požadovat s výjimkou procesu přihlášení. Pro naše zaměstnance platí v oblasti ochrany údajů další požadavky.

   Přenos informací přes internet bohužel není zcela bezpečný. Ačkoli k ochraně vašich osobních údajů budeme vyvíjet veškeré úsilí, bezpečnost údajů přenášených na naše stránky zaručit nemůžeme; jakýkoli přenos je na vaše vlastní riziko. Jakmile vaše informace obdržíme, budeme používat přísné postupy a bezpečnostní prvky, abychom se pokusili zabránit neoprávněnému přístupu.

   6.   Marketingová sdělení

   Čas od času bychom vám chtěli posílat prostřednictvím e-mailu a/nebo SMS informace o našich výrobcích a službách, které by vás mohly zajímat (včetně například zpravodajů a propagačních sdělení).

   Učiníme tak pouze v případě, že s tím budete souhlasit. Pokud změníte názor a nebudete chtít, abychom vaše údaje takto používali, kontaktujte prosím zákaznický servis zasláním e-mailu na privacy@oriflame.com.

   7.   Vaše práva

   7.1 Marketingová sdělení. Kromě ustanovení článku 6 máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely.
   7.2.Přístup k informacím, oprava a odstranění. Máte právo na přístup k informacím vedeným o vaší osobě (včetně vašich osobních údajů) a požadovat jejich opravu nebo odstranění nebo obdržet kopii svých osobních údajů v přenosném formátu. Většinu svých osobních údajů můžete prohlížet, kontrolovat a měnit přihlášením ke svému účtu. Na základě vašeho požadavku zaslaného na adresu info@oriflame.cz případně změníme vaše osobní údaje za vás. Dále na základě vašeho požadavku zaslaného na privacy@oriflame.com váš účet ukončíme v nejbližší možné lhůtě v souladu s platnými právními předpisy. Můžeme od vás požadovat dodatečné informace, abychom ověřili, že jste skutečně vlastníkem účtu.
   7.3 Uchovávání. Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro správu našeho vztahu s vámi. Pokud svůj vztah se společností Oriflame ukončíte, budeme osobní údaje uchovávat, abychom mohli vyhovět zákonným povinnostem, zabránit podvodům, vybírat veškeré dlužné poplatky, řešit spory, odstraňovat problémy, pomáhat při vyšetřování a vytvářet obchodní zprávy, po přiměřenou dobu, po jejímž skončení podnikneme kroky k odstranění, anonymizaci nebo bezpečné archivaci vašich osobních údajů.

  8.   Soubory cookie

  Naše webové stránky používají soubory cookie (malé soubory umístěné na pevném disku uživatelů webových stránek), které vás odliší od ostatních uživatelů našich stránek. Pomáhá nám to k tomu, abychom vám při prohlížení našich stránek poskytli zážitek vysoké kvality, a také nám to umožňuje naše stránky vylepšovat. Soubory cookie používáme k analýze toku informací, přizpůsobení služby, obsahu a reklamy, měření propagační účinnosti a podporování důvěry a bezpečnosti.

  Některé služby, které nabízíme, jsou dostupné pouze prostřednictvím souborů cookie. Obecně existují následující kategorie souborů cookie:

  8.1 Nezbytně nutné soubory cookie
  Některé soubory cookie jsou nezbytné pro provoz našich stránek. Některé z nich nám například umožňují identifikovat registrované uživatele a zajistit, aby na stránky mohli přistupovat. Pokud se registrovaný uživatel rozhodne tyto soubory cookie zakázat, může se stát, že nebude mít přístup k veškerému obsahu stránek.

  8.2 Výkonové soubory cookie
  Jiné soubory cookie mohou být použity k analýze toho, jak uživatelé stránky využívají, a ke sledování výkonnosti stránek. To nám umožňuje poskytovat zážitek vysoké kvality přizpůsobením nabídky a rychlým zjištěním a odstraněním vzniklých problémů. Výkonové soubory cookie mohou být například použity ke sledování toho, které stránky jsou nejoblíbenější, a k určení, proč některé stránky dostávají chybové zprávy. Tyto soubory cookie mohou být také použity k zvýraznění výrobků nebo služeb na stránkách, které budou z hlediska používání stránek pro uživatele zajímavé.

  8.3 Funkční soubory cookie
  Funkční soubory cookie slouží k tomu, abychom si pamatovali preference uživatelů.

  8.4 Zaměřovací soubory cookie nebo reklamní soubory cookie
  Soubory cookie můžeme používat k tomu, abychom uživatelům zobrazovali reklamy, které jsou pro ně a jejich zájmy relevantní. Můžeme také používat soubory cookie třetích stran pro účely průzkumu trhu, sledování výnosů, zlepšení funkčnosti stránek a sledování dodržování těchto podmínek a autorských práv. 

  Uživatelé mohou vždy soubory cookie svobodně odmítnout, pokud to jejich prohlížeč umožňuje, i když to může narušit jejich využívání stránek. Podrobné informace o tom, jak soubory cookie zakázat, naleznete na zde (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

  Podrobnější informace o tom, jak soubory cookie používají podniky, naleznete na zde (http://www.allaboutcookies.org/).

9.   Změny našich zásad ochrany soukromí

Veškeré změny našich Zásad ochrany soukromí, které případně v budoucnu provedeme, budou zveřejněny na našich webových stránkách a podle potřeby vám budou oznámeny e-mailem nebo jiným způsobem. Změny budou také k dispozici u nás. Nabudou účinnosti k datu zveřejnění.

10. Kontakt a reklamace

 

Otázky, připomínky a požadavky týkající se těchto Zásad ochrany soukromí vítáme. Je třeba je zaslat našemu zákaznickému servisu nebo na speciálně určenou e-mailovou adresu: privacy@oriflame.com.

Pokud se domníváte, že jsme tyto Zásady ochrany soukromí porušili, můžete se obrátit na výše uvedenou adresu. Popište prosím co nejpodrobněji, jak podle vás tyto Zásady ochrany soukromí nebyly dodrženy. Vaši stížnost neprodleně prošetříme. 

Datum 4.6.2018